en

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PREDAJCU - SLOVENSKO

Prevádzkovateľ údajov

so sídlom na ("predajca") je prevádzkovateľ vašich osobných údajov.

Predajca je nezávislý podnikateľský subjekt, ktorý nie je súčasťou Skupiny BMW, ale pôsobí pod značkou BMW na základe licencie na predaj a servis vozidiel BMW. Prosím konzultujte zásady ochrany osobných údajov spoločnosti BMW Group Slovakia („BMW Slovensko”) alebo spoločnosti BMW Financial Services („BMW FS”), v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zo strany týchto spoločností Skupiny BMW.


Informácie o ochrane osobných údajov pri kúpu BMW Lifestyle produktov

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Predajca spracúva vaše osobné údaje, okrem iného, v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak nás kontaktujete priamo, napr. prostredníctvom domovskej stránky predajcu s cieľom požiadať o informácie o produktoch a službách BMW.
 • Ak nakupujete produkt alebo službu priamo od nás.
 • Ak reagujete na naše priame marketingové kampane, napr. vyplnenie odpovednej kartičky alebo zadanie údajov on-line na našej domovskej stránke.
 • Ak sú nám vaše osobné údaje prenesené od spoločností Skupiny BMW alebo iných tretích strán.
 • Ak nám na základe povolenia prenášajú vaše osobné údaje iní obchodní partneri.
 • Ak sme získali vaše osobné údaje z iných zdrojov (napr. komerční sprostredkovatelia).

Ak poskytujete údaje v mene niekoho iného, musíte zabezpečiť, aby mu boli predtým poskytnuté tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak ste mladší ako 16 rokov, prosím neposkytnite nám žiadne vaše údaje, pokiaľ na to nemáte súhlas vášho rodiča alebo poručníka. Prosím pomôžte nám priebežne aktualizovať vaše údaje tým, že nás budete informovať o akýchkoľvek zmenách vašich kontaktných údajov alebo preferencií.

Aké údaje môžu byť o vás zhromažďované

Môžu byť o vás zhromažďované nasledujúce druhy údajov:

 • Kontaktné údaje ► - meno, titul, iniciálky, adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa, fax.
 • Osobné informácie ►- dátum narodenia, rodinný stav, členovia rodiny, vodičský preukaz (druh), profesia, skúšobná jazda, záľuby, uprednostňovaný spôsob úhrady, uprednostnený kontaktný kanál, VIN, meno spoločnosti.
 • Záujmy ► - údaje o vašich záujmoch, vrátane typu vozidiel, o ktoré máte záujem.
 • Používanie stránky a komunikácie ► - ako používate našu stránku a či otvárate alebo preposielate našu komunikáciu, vrátane informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookies a iných sledovacích technológií (naša politika cookies, ktorá sa nachádza tu uvádza podrobnosti).
 • Údaje o predaji a službách ► - informácie týkajúce sa nákupov, vrátane ID zákazníka, čísla zmluvy a informácií o zvolení možnosti financovania zo strany BMW Financial Services, podpory a servisu, vrátane sťažností a reklamácií.
 • Údaje o histórii zákazníka ► - miera spokojnosti zákazníka (a dodatočné informácie z platformy samostarostlivosti), prijaté ponuky, údaje o kúpe vozidla vrátane modelu, konfigurácie, dátumu kúpy, dátumu registrácie, EČV, dátumu objednávky, dátumu dodania, držiteľa vozidla, cenníkovej ceny, informácií o záruke, zostatkovej hodnoty, nepovinné informácie v rámci poistenia (napr. počet vozidiel v domácnosti, využívanie služieb mobility), nákupné údaje dielov, príslušenstva a produktov životného štýlu, údaje zhromaždené počas návštev predajcu (napr. žiadosti, informácie o konzultáciách, zodpovedný konzultant predaja, servisná história), história kampaní / reakcie na kampane, história sťažností, servisná história.
 • Používanie zariadení a služieb ►- ako používate vaše zariadenie (mobilné zariadenie alebo vozidlo) a službu ponúkanú na zariadení.
 • Údaje o konfigurácii vozidla ► - údaje o funkciách a aktuálnych nastaveniach vášho vozidla (identifikované pomocou VIN).
 • Technické údaje o vozidle ► - údaje o tom, ako pracuje alebo pracoval motor a systémy v rámci vozidla, úroveň naplnenia nádrže, zostávajúci dojazd, údaje RTTI (vstupné navigačné údaje), vonkajšia teplota, najazdené kilometre, priemerná rýchlosť.
 • Údaje o polohe vozidla / zariadenia ► - poloha vášho vozidla alebo mobilného zariadenia.

Ako môžu byť použité vaše údaje

Použitie osobných údajov podľa predpisov EÚ o ochrane údajov musí byť založené na jednom z viacerých právnych základov a vyžaduje sa od nás, aby sme určili právny základ v súvislosti s každým použitím uvedeným v týchto zásadách ochrany. Vysvetlenie rozsahu dostupných právnych základov je možné nájsť tu. Právne základy, ktoré používame na zdôvodnenie každého použitia vašich údajov, uvádzame vedľa použitia.


Zákaznícka podpora a marketing - reagovať na dotazy a prinášať vám novinky a ponuky ►

Predajca zhromažďuje kontaktné údaje, osobné informácie a záujmy, údaje o histórii zákazníka, použitie stránky a komunikácie a môže používať údaje o predaji a službách, údaje o konfigurácii vozidla a technické údaje o vozidle s cieľom určiť, ktoré novinky a ponuky vás s najväčšou pravdepodobnosťou zaujmú a kontaktovať vás v súvislosti s týmito ponukami v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Predajca môže zdieľať tieto údaje so spoločnosťou a BMW Financial Services, aby ďalej sledovali vaše žiadosti a predložili vám konkrétnejšie ponuky.

Zdôvodnenie použitia: Súhlas, oprávnený záujem

Oprávnený záujem: Dané spracovanie je založené na oprávnenom záujme predajcu propagovať a poskytovať údaje o jeho produktoch a službách. Základné práva a slobody zákazníkov a potenciálnych zákazníkov boli zvážené proti záujmu predajcu spracúvať osobné údaje pre identifikovaný účel.

Voľba: Marketingový súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný s účinkom do budúcnosti. Zákazník môže aj namietať voči spracúvaniu pre priame marketingové účely.


Predaj a servis vozidiel - spracovať váš predaj, konfigurovať a vykonať servis na vašom vozidle ►

Predajca získa kontaktné údaje, údaje o konfigurácii vozidla, technické údaje o vozidle a údaje o predaji a servise, ako aj údaje o histórii zákazníka, keď si uňho kupujete, vykonávate servis alebo opravujete vozidlo ako súčasť predaja alebo servisu, vrátane záručných reklamácií a kontrol, a použije ich na poskytnutie služieb, ktoré požadujete, a informovanie o problémoch v súvislosti s vašim vozidlom. Spoločnosť a BMW AG môžu mať prístup k týmto údajom v záujme odstránenia technických alebo iných problémov týkajúcich sa poskytnutia týchto služieb

Vyššie uvedení prevádzkovatelia môžu získať aj obmedzené údaje o polohe vozidla počas procesu opravy, ktoré budú použité len v súlade so zárukami týkajúcimi sa údajov o polohe

Poskytnutie osobných údajov na účel predaja a servisu vozidiel je zmluvnou požiadavkou; ich neposkytnutie bude mať vplyv na správne plnenie zmluvy, prípadne ho môže úplne znemožniť.

Zdôvodnenie použitia: Plnenie zmluvy, oprávnené záujmy

Oprávnený záujem: Dané spracovanie je založené na oprávnenom záujme predajcu zachovávať najvyšší štandard predaja, servisu a produktov ponúkaných predajcom. Základné práva a slobody zákazníkov boli zvážené proti záujmu predajcu spracovávať údaje o zákazníkoch pre identifikovaný účel.

Voľba: Zákazník môže kedykoľvek namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie.


Vyhovenie záväzným žiadostiam o poskytnutie vašich údajov - dodržiavať naše zákonné povinnosti voči orgánom činným v trestnom konaní, regulátorom a súdom ►

Predajca podlieha slovenským zákonom a musí dodržiavať tieto zákony. Zahŕňa to poskytovanie vašich údajov orgánom činným v trestnom konaní, regulátorom a súdom a protistranám v spore v súvislosti s konaniami alebo vyšetrovaniami kdekoľvek na svete, kde je tak povinný urobiť. V prípadoch, kde je to dovolené, vám budeme adresovať akúkoľvek takúto žiadosť, alebo vás budeme informovať pred reagovaním, pokiaľ by to nebolo na úkor prevencie alebo odhalenia trestného činu.

Poskytnutie osobných údajov za účelom vyhovenia záväzným žiadostiam o poskytnutie vašich údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá závisí od konkrétnej žiadosti.

Zdôvodnenie použitia: Zákonná povinnosť; založenie, uplatňovanie alebo obrana právnych nárokov.

Voľba: Žiadna


Prenos tretím stranám

Osobné údaje môžu byť prenesené tretím stranám, pričom je zabezpečená existencia právneho základu na daný prenos.

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené nasledujúcim subjektom:

 • Spoločnosti zo Skupiny BMW
 • Zmluvní partneri a dielne
 • Spoločnosti poskytujúce služby predajcovi, ako je IT údržba
 • IT údržba, IT hosting, poskytovateľ zákazníckeho interaktívneho centra

Hoci nie je možné zaručiť, že prenos údajov prostredníctvom internetu alebo domovskej stránky bude bez kybernetických útokov, my a naši subdodávatelia a obchodní partneri usilovne pracujeme na udržiavaní fyzických, elektronických a procesných záruk na ochranu vašich údajov v súlade s príslušnými požiadavkami na ochranu osobných údajov.

Všetky vaše údaje sú uložené na bezpečných serveroch (alebo v bezpečných trvalých záznamoch) nás a našich subdodávateľov alebo obchodných partnerov a sú prístupné a používané na základe našich bezpečnostných politík a štandardov (alebo ekvivalentných štandardov našich subdodávateľov alebo obchodných partnerov).

Ako zachovávame bezpečnosť vašich údajov

Využívame rôzne bezpečnostné opatrenia, vrátane kódovacích a autentifikačných nástrojov, s cieľom pomôcť chrániť a zachovávať bezpečnosť, integritu a dostupnosť vašich údajov.

Hoci nie je možné zaručiť, že prenos údajov prostredníctvom internetu alebo domovskej stránky bude bez kybernetických útokov, my a naši subdodávatelia a obchodní partneri usilovne pracujeme na udržiavaní fyzických, elektronických a procesných záruk na ochranu vašich údajov v súlade s príslušnými požiadavkami na ochranu osobných údajov. Okrem iného využívame opatrenia, ako je:

 • prísne obmedzený osobný prístup k vašim údajom na báze „potreby poznania“ a len pre komunikovaný účel,
 • prenos zhromaždených údajov len v zakódovanej forme,
 • uchovávanie vysoko dôverných údajov - napr. údaje z platobnej karty - len v zakódovanej forme,
 • použitie firewall na IT systémy na zakázanie neoprávneného prístupu napr. zo strany hackerov a
 • trvalé monitorovanie prístupu do IT systémov za účelom odhalenia a zastavenia zneužívania osobných údajov.

V prípadoch, kde sme vám poskytli (alebo kde ste si zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje získať prístup do niektorých častí našej domovskej stránky alebo akéhokoľvek iného portálu, aplikácie alebo služby, ktorú prevádzkujeme, ste zodpovedný za zachovanie utajenia hesla a dodržiavanie akýchkoľvek iných bezpečnostných postupov, o ktorých vás informujeme. Žiadame vás, aby ste heslo s nikým nezdieľali.


Záruky týkajúce sa údajov o polohe

Niektoré služby je možné poskytnúť len vtedy, keď sprístupníte svoju polohu alebo polohu vášho vozidla. Dôvernosť týchto údajov o polohe berieme veľmi vážne.

Nasledujúce záruky sa vzťahujú na údaje o polohe (vrátane údajov získaných ako súčasť servisného procesu vozidla):

 • Údaje sú zachovávané v podobe prepojenej na vás alebo vaše vozidlo len tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu, vo vzťahu ku ktorému ste udelili súhlas.
 • Údaje sú získané alebo prístupné v tejto forme v prípadoch, kde je to nevyhnutné na poskytnutie požadovanej služby alebo kde sme zo zákona povinní uchovávať a/alebo poskytovať tieto údaje (a kde sme požiadaní poskytnúť tieto údaje orgánom činným v trestnom konaní alebo akejkoľvek inej tretej strane, budeme vás informovať, pokiaľ by to nebolo na úkor prevencie alebo odhalenia trestného činu, alebo nám to nie je dovolené).
 • Údaje o polohe vozidla a údaje o polohe zariadenia nie sú prepojené, pokiaľ to nie je potrebné na poskytnutie požadovanej služby).
 • Každé iné použitie údajov o polohe pre analytické účely bude realizované na základe nezvratne anonymizovaných súborov údajov.

Spoločnosť a BMW Financial Services môžu mať prístup k údajom o polohe vozidla a spoločnosť BMW AG môže mať prístup k údajom o polohe zariadenia prostredníctvom služieb, ktoré poskytujú (napr. ConnectedDrive).

V čase zakúpenia vozidla alebo aktivácie alebo konfigurácie služby alebo aplikácie (napr. ConnectedDrive alebo Connected App) vám bude poskytnutý podrobný popis získaných údajov o polohe za účelom poskytnutia služby závislej od údajov o polohe. Môžete mať pod kontrolou, či naďalej uchovávame alebo zhromažďujeme tieto údaje prostredníctvom samoobslužného portálu MyBMW, takže budúce údaje o polohe prestanú byť zhromažďované. Prosím vezmite na vedomie, že nemusíme byť schopní zabezpečiť niektoré funkcie našich služieb, ak obmedzíte zber vašich údajov o polohe.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše údaje uchovávame len tak dlho, kým je to nutné pre účel, pre ktorý sme ich získali, a akékoľvek iné dovolené súvisiace účely (napríklad v prípadoch, kde je to relevantné pre obranu nároku proti nám). Takže ak sú údaje použité pre dva účely, ponecháme si ich až do vypršania účelu s dlhšou lehotou, ale prestaneme ich používať pre účel s kratšou lehotou, len čo táto lehota vyprší.

Prístup k vašim údajom obmedzujeme na tie osoby, ktoré ich potrebujú používať pre relevantný účel.

Naše obdobia uchovávania vychádzajú z obchodných potrieb a vaše údaje, ktoré už nie sú potrebné, sú buď nezvratne anonymizované (a anonymizované údaje môžu byť uchovávané) alebo bezpečne zlikvidované.

Použitie na zákaznícku podporu a marketing: Vo vzťahu k vašim údajom používaným pre účely zákazníckej podpory a marketingu si môžeme vaše údaje ponechať pre tento účel až do odvolania, v ktorom sme naposledy od vás dostali súhlas na marketing, alebo odo dňa, v ktorom ste naposledy reagovali na marketingovú komunikáciu od nás (inak ako odhlásením z prijímania ďalšej komunikácie).

Použitie na plnenie zmluvy týkajúcej sa predaja a servisu vozidla: Vo vzťahu k vašim údajom používaným na plnenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti voči vám si môžeme ponechať tieto údaje počas trvania platnosti zmluvy, plus 10 rokov na následné riešenie akýchkoľvek dotazov alebo nárokov.

V prípadoch, kde sa uvažuje nad uplatnením nárokov: vo vzťahu k akýmkoľvek údajom v prípadoch, kde sa odôvodnene domnievame, že bude potrebné brániť sa alebo žalovať alebo uplatniť nárok voči vám, nám alebo tretej strane, si môžeme ponechať tieto údaje tak dlho, kým je možné uplatňovať tento nárok.

Prenosy vašich údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pre ktorýkoľvek z uvedených účelov, v ktorej môžu byť zákony na ochranu údajov nižšieho štandardu ako v rámci EHP. Zabezpečíme, aby bolo s každým z vašich údajov, ktorý je dostupný mimo EHP, nakladané v zmysle príslušných záruk.

Európska komisia schválila niektoré krajiny mimo EHP, ako je napríklad Kanada a Švajčiarsko, ako krajiny, ktoré zabezpečujú v podstate ekvivalentnú ochranu ako predpisy EHP o ochrane údajov, a preto nie sú potrebné žiadne dodatočné právne záruky. V krajinách, ktoré nedisponujú takýmto schválením, ako je napríklad India alebo Japonsko, požiadame o váš súhlas s prenosom alebo ich prenesieme na základe zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, ktoré príjemcovi priamo ukladajú ekvivalentné povinnosti ochrany údajov, pokiaľ nám nie je umožnené na základe príslušného zákona o ochrane údajov realizovať takéto prenosy bez takýchto formalít.

Prosím kontaktujte nás tu, ak by ste chceli požiadať o nahliadnutie do kópie špecifických záruk vzťahujúcich sa na export vašich údajov.

Kontakt na nás, vaše práva týkajúce sa ochrany údajov a vaše právo na sťažnosť adresovanú orgánu na ochranu údajov


Máte právo

 • požadovať od nás, aby sme vám poskytli ďalšie podrobnosti o použití vašich údajov z našej strany,
 • získať prístup k vašim osobným údajom a kópiu údajov, ktoré ste nám poskytli,
 • získať od nás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme a - v prípadoch, kde je to technicky realizovateľné - preniesli tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia, pokiaľ je spracovanie vašich údajov založené na vašom súhlase alebo zmluve a je vykonávané automatizovanými prostriedkami,
 • požadovať od nás, aby sme aktualizovali akékoľvek nepresnosti v údajoch, ktoré uchovávame,
 • požadovať od nás, aby sme vymazali akékoľvek údaje, na ktorých použitie už nemáme právny základ,
 • v prípadoch, kde je spracovanie založené na súhlase a vo vzťahu k akémukoľvek priamemu marketingu, odvolať váš súhlas s účinkom do budúcnosti tak, aby sme ukončili predmetné spracovanie,
 • namietať voči akémukoľvek spracovaniu, vrátane profilovania, na základe oprávnených záujmov, z dôvodu vašej konkrétnej situácie, pokiaľ naše dôvody pre vykonanie daného spracovania neprevažujú nad vašimi právami ochrany údajov,
 • požadovať od nás, aby sme obmedzili spôsob použitia vašich údajov z našej strany, napr. počas prešetrovania sťažnosti.

Vaše uplatnenie týchto práv podlieha niektorým výnimkám v záujme zabezpečenia verejného záujmu (napr. prevencia alebo odhalenie trestného činu), našich záujmov (napr. zachovanie dôvernosti uznanej zákonom) alebo práv a slobôd iných. Ak uplatníte ktorékoľvek z týchto práv, overíme vaše oprávnenie a budeme reagovať bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do jedného mesiaca. V zložitých prípadoch alebo v čase prijatia mnohých žiadostí môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o čom vás budeme informovať.

Ak ste nespokojný s použitím vašich údajov z našej strany alebo našou reakciou na akékoľvek uplatnenie týchto práv, máte právo na sťažnosť adresovanú vášmu úradu na ochranu osobných údajov https://www.dataprotection.gov.sk.

Objavte viac

Súbory cookie na doméne regnum-bavaria.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.